Annual Meetings

No Year Place Presidents Memo
1 1960 Tokyo Tdashi Inose
 
2 1961 Tokyo Yoshimitsu Tsujiyama
3 1962 Tokyo Tadashi Inose
4 1963 Kyyo Masaya Araki
5 1964 Tokyo Haruo Matsuyama
6 1965 Kurume Isamu Omaru
7 1966 Sapporo Reiji Iizuka  
8 1967 Maebashi Sadao Kawai
9 1968 Niigata Yo Oyake
10 1969 Fukuoka Shiko Takeya
11 1970 Okayama Nikichi Okumura
12 1971 Tokyo Hirotsugu Shiraki
13 1972 Gifu Masuyuki Nanba
14 1973 Kanazawa Ryosaku Otsuka
15 1974 Tokyo Noboru Fukunaga
16 1975 Yonago Haruomi Nakamura
17 1976 Niigata Fusahiro Ikuta
18 1977 Matsumoto Kenichi Harada
19 1978 Kyoto Takeshi Yonezawa
20 1979 Maebashi Yoichi Ishida
21 1980 Tokyo Yoichi Ishida
22 1981 Fukuoka Juni Tateishi
23 1982 Sapporo Juni Tateishi
24 1983 Nagoya Naoki Kageyama
25 1984 Tokyo Koshiro Fujisawa
26 1985 Okayama Katsushi Ogawa
27 1986 Yokohama Susumu Yokoi
28 1987 Kobe Koho Miyoshi
29 1988 Sendai Yuzo Iwasaki
30 1989 Tokyo Masanori Tomonaga
31 1990 Kyoto Takeshi Yonezawa 11th International Congress of Neuropathology
32 1991 Yamagata Shiro Totsuka
33 1992 Niigata Toshiro Kumanishi
34 1993 Tokyo Masaya Oda
35 1994 Sapporo Kazuo Nagashima
36 1995 Tokyo Shinsaku Oyanagi
37 1996 Kurashiki Teruo Shirabe
38 1997 Tokyo Masaaki Matsushita
39 1998 Fukuoka Masashi Fukui
40 1999 Yokohama Kenji Kosaka
41 2000 Yonago Eisaku Ohama
42 2001 Tokyo Junichi Tanaka
43 2002 Tokyo Riki Okeda
44 2003 Nagoya Yoshio Hashizume
45 2004 Maebashi Yoichi Nakazato
46 2005 Utsunomiya Imaharu Nakano
47 2006 Okayama Shigetoshi Kuroda
48 2007 Tokyo Kazuhiko Ikeda
49 2008 Tokyo Atsuo Koto
50 2009 Takamatsu Kiyomitsu Oyanagi
50th Anniversary
51 2010 Tokyo Tomohiko Mizutani
52 2011 Kyoto 伏木 信次
53 2012 Niigata Hitoshi Takahashi
54 2013 Tokyo Shigeo Murayama
55 2014 Tokyo Hidehiro Mizusawa
56 2015 Fukuoka Toru Iwaki
57 2016 Hirosaki Koichi Wakabayashi