Honorable Members

Naoji Amano Masaya Araki * Reiji Iizuka * Fusahiro Ikuta
Kazuhiko Ikeda Kenji Ikeda Tsuyoshi Ishii Yoshihiro Ishihara *
Yuzo Iwasaki * WEBSTER,H.DE F. * Eisaku Ohama Katsuo Ogawa *
Riki Okeda Masaya Oda Kiyomitsu Oyanagi Shinsaku Oyanagi
Naoki Kageyama * Sadao Kawai * Toshiro Kumanishi Shigetoshi Kuroda
Kenji Kosaka Atsuo Koto SEITELBERGER,FRANZ * Hirotsugu Shiraki *
Teruo Shirabe Suzuki Kinuko Kintomo Takakura Sachio Takashima
Hitoshi Takahashi Jun Tateishi * Junichi Tanaka * Akira Teramoto
DENNIS W. DICKSON Shiro Totsuka * Yoichi Nakazato Kazuo Nagashima
Imaharu Nakano * Haruomi Nakamura * Masuyuki Nanba* Ikuya Nonaka
Yoshio Hashizume Masamichi Hara HIRANO,ASAO * Masashi Fukui *
Noboru Fukunaga * Shinji Fushiki Kohshiro Fujisawa Takao Makifuchi
BUDKA, HERBERT Masaaki Matsushita Haruo Matsuyama * Toru Mannen
Hidehiro Mizusawa Tomohiko Mizutani Koho Miyoshi Saburo Yagishita
JACOB,H. * Takeshi Yonezawa* LAPRESLE, JEAN *  

* passed away